ban01 ban02
پ�ا� خ��� د�ب��س


- ا ا - ي ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا ۀ ك ڪ ڭ و ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق گ ل م ن و -- ا ب پ ت ا را - ---- ا ار پ پ د د ر د ر ن و د ا د و وا و د د وار ت پ ٢٠٠٩ ز و د د نو و اد د و د وا ا ب ا رد د م وا اد ُ و اد د وا و د ا اد د تر د ُ ُ مشاهده وبلاگ بی همگان به سر شود بی تــــو به سر نمیشــود اون کس بعد از تو خيلي بي کسـه يابراي کسيه مه کس نشـو ناسپاس ازعشــــق پاکت نیستـم من که عمری باخیالت ش و ک ر ا ن ----- گ ر ی ا ر آ ی د م پ ی ش م ی ه ر ک ر ا ن ب ن و ش م ب ی گ ا ن ه گ ر د م ا ز خ و ی ش ج ا م س ر ا ن ب ن و ش م ج م ش ی د ب و د ش ا ه ی ج م ب و د ش ص ر ا ح ی گ ر ب ا ش د غ ز ل -- خ ط ر ہ گ ھ ر ت ک آ پ ہ ن چ ا ہ پ ا ن ی س ر ت ک آ پ ہ ن چ ا ہ ا ع ت ب ا ر ا ٹ ھ ت ا ج ا ت ا ہ ش ک ا ن د ر ت ک آ پ ہ ن چ ا ہ ا ی م ا ن و ں م ی ں ز ہ ر ب ھ ر ا ت ھ - - عثمانلیدیلی - حرفلرین اصلی عرب حرفلریدر اوتوز ایکی حرفدن عبارتدر ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ع غ ط ظ ف ق ک گ ل م ن و ه ی بو حروفدن دورت دانه سی پ چ ژ گ فارسیدن و و ت ر و ف ژ ا ر و ط ا د ن ن ا ر ا ى ھ ر و ر د ا ر م د و ا ژ د و ن ا و ت ش ر م ر ر و و د ا ا ر ا ب ھ ا ذ ر ن د counter free hit invisible