ban01 ban02
پ�ا� خ��� د�ب��س


- ي ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا ۀ ك ڪ ڭ و ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق گ ل م ن و -- ا ب پ ت - ا ا - -- ک گ چ پ ا را - ---- ا ار پ پ د د ر د ر ن و د ا د و وا و د د وار ت پ ٢٠٠٩ ز و د د نو و اد د و د وا ا ب ا رد د م وا اد ُ و اد د وا و د ا اد د تر د ُ ُ ت ع ل ی م ی ا ف ت ہ --------- ب و ج ھ ل پ ی ر و ں پ ر و ا پ س چ ل ک ر خ و د س ب ھ ا ر ی ب س ت ا پ ن ی ک م ر پ ہ ل ا د ج ل د ی ج ل د ی ا پ ن ی ک ل ا س م ی ں آ ج ا ت ت ھ ٹ ا ٹ ج ھ ا ر و و ر د ر ر ر ر ا م د ر و ر و ر د ا ش ش ل ر ش د ر د د ى و ر د ھ ا ر ا ه د ھ ر د ا ن آ ه و مشاهده وبلاگ بی همگان به سر شود بی تــــو به سر نمیشــود اون کس بعد از تو خيلي بي کسـه يابراي کسيه مه کس نشـو ناسپاس ازعشــــق پاکت نیستـم من که عمری باخیالت فہرست خود مختار ریاستیں - ویکیپیڈیا فہرست خود مختار ریاستیں آزاد دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا س چھلانگ بطرف فہرست آ ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ہ ھ ی ا ا ٹ ا ا ٹ counter free hit invisible